Όροι χρήσης 2019-05-22T13:18:23+00:00

Όροι πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο και στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Κ.ΞΥΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (https://xydias.gr/)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/4/19

 

 1. Γενικές πληροφορίες

1.1. Ο παρών διαδικτυακός τόπος λειτουργεί υπό την εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Κ.ΞΥΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (οδός Σολωμού αρ.65) και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής, «Εταιρεία»), με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους χρήστες σχετικά με την εν γένει δραστηριότητα της Εταιρείας.

1.2. Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου, καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

1.3. Τυχόν ακυρότητα οιουδήποτε όρου των παρόντων σε καμία περίπτωση δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.

1.4. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των δικαιωμάτων της εκ των παρόντων όρων δεν δύναται σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.

 1. Χρήση από ανηλίκους

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου, καθότι σύμφωνα με το νόμο αυτές απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Αν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσα από τις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς, οι διαχειριστές του παρόντος δικτυακού τόπου ουδεμία ευθύνη φέρουν.

 1. Πνευματικά δικαιώματα- Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικών και άλλων), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα, σχέδια και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική, εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου.

Κατά συνέπεια, το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο οιαδήποτε (εμπορικής ή άλλης) συναλλαγής, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μεταβίβασης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε xρήστη.

 1. Γενικές υποχρεώσεις του χρήστη

Οι επισκέπτες- χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για:

α) Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.

β) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:

 1. i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (ενδεικτικά πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
 2. ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό, ανήθικο),

iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,

 1. iv) παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ελεύθερη ανάπτυξη της ιδιωτικής ζωής και την ανεμπόδιστη άσκηση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τρίτων.

γ) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη της Εταιρείας, των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου μας και του δικτύου τρίτων, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.

δ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών.

ε) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την Εταιρεία για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους, σε καμία περίπτωση, δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.

 1. Προσωπικά δεδομένα

Η Εταιρεία σέβεται το απόρρητο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ατόμου όπως αυτό περιγράφεται στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας (GDPR). Οι χρήστες οφείλουν να διαβάζουν την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πριν κάνουν χρήση του παρόντος ιστοτόπου, προκειμένου να είναι ενήμεροι αναφορικά με την συλλογή και χρήση των προσωπικών τους δεδομένων, το χρόνο διατήρησης αυτών και τα δικαιώματά τους και λοιπές σημαντικές πληροφορίες.

 1. Περιεχόμενο

Η Εταιρεία δηλώνει ότι καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα. Ωστόσο, η μεταβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στο διαδίκτυο δεν είναι τεχνικά απολύτως αξιόπιστη. Συνεπώς, η Εταιρεία δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών. Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι ενδέχεται στις πληροφορίες που διατίθενται στην Ιστοσελίδα να υπάρξουν παραλείψεις ή ανακρίβειες οφειλόμενες κυρίως σε κακόβουλη παρέμβαση τρίτων. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της Εταιρείας για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη της Ιστοσελίδας με αφορμή τη χρήση αυτής.

 1. Hyperlinks (υπερσύνδεσμοι)- δεσμοί (links) προς άλλες ιστοσελίδες

Μέσω της Ιστοσελίδας δύναται να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων (hyperlinks) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών και δεν ελέγχεται από την Εταιρεία. Συνεπώς, και δεδομένου ότι οι εν λόγω υπερ-συνδέσεις έχουν περιληφθεί στην Ιστοσελίδα αποκλειστικά για να διευκολύνουν την πλοήγησή σας στο Διαδίκτυο, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ως προς τη χρήση που γίνεται από τον Χρήστη. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με διαδικτυακό τόπο τρίτου μέσω ειδικών συνδέσμων (hyperlinks) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών που εμπεριέχονται σε κάθε διαδικτυακό τόπο τρίτου. Με την επιλογή σας να μεταβείτε σε ιστότοπο τρίτου, δηλώνετε ότι αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη και προβαίνετε στην περιήγησή σας αυτή με δικό σας κίνδυνο. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία για οιαδήποτε τυχόν ζημία υποστείτε, εξ οιασδήποτε αιτίας από την επίσκεψή σας στους ιστοτόπους τρίτων.

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο ο διαδικτυακός τόπος της Εταιρείας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι όροι χρήσεως, οι νομικοί όροι και η ασφάλεια των ιστοτόπων τρίτων που επισκέπτεστε, μπορεί να διαφέρουν από τους όρους και την ασφάλεια του παρόντος ιστοτόπου. Για τον λόγο αυτό, η Εταιρεία συνιστά να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους χρήσης του ιστοτόπου που επισκέπτεστε.

 1. Περιορισμένη ευθύνη

Η Εταιρεία δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει αμέσως ή εμμέσως ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας. Ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφέρονται: οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμός σας (π.χ. Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας.

 1. Πολιτική Ενημέρωσης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, την πολιτική επικοινωνίας και ενημέρωσης με τους πελάτες και επισκέπτες του διαδικτυακού της τόπου ανάλογα με τις επιχειρησιακές και άλλες ανάγκες της Εταιρείας. Για το λόγο αυτό, σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε από καιρού εις καιρόν την ιστοσελίδα αυτή για να ελέγχετε την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική.

 1. Πρόσβαση κατά τη διάρκεια επιδιορθώσεων

Η Εταιρεία μεριμνά στο πλαίσιο του δυνατού για την επί εικοσιτετραώρου βάσεως διαθεσιμότητα του διαδικτυακού της τόπου. Ωστόσο, δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη αν η πρόσβαση στο διαδικτυακό της τόπο καταστεί αδύνατη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο μπορεί να ανασταλεί προσωρινά για λόγους συντήρησης ή επιδιόρθωσης των προβλημάτων του συστήματος.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο- Δικαιοδοσία

Ο παρών διαδικτυακός τόπος και οι παρόντες όροι χρήσης και αυτού διέπονται και ερμηνεύονται με βάση το ελληνικό δίκαιο, το ενωσιακό δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις. Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά σχετικά με τη χρήση, ερμηνεία, λειτουργία και το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση αυτής θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Αποδοχή όρων χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου

Με τη χρήση της σελίδας ο επισκέπτης τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους παραπάνω όρους, περιορισμούς και αποποιήσεις ευθυνών και συναινεί σε ό,τι χρειάζεται συναίνεση με βάση τα ανωτέρω.

 

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Κ.ΞΥΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (οδός Σολωμού αρ.65) (εφεξής, «Εταιρεία»), με την παρούσα πολιτική της, δηλώνει ότι σέβεται την ιδιωτικότητά σας και αποτελεί πρώτιστη μέριμνά της η αποτελεσματική προστασία και η ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού σας χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία δεσμεύεται να τηρεί και να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρουμένων των διατάξεων και προβλέψεων της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, ιδίως αναλαμβάνει να διαφυλάξει την ασφάλεια, εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις ασφάλειας, προκειμένου, κατά το δυνατόν, να αποτραπεί η καθ’ οιονδήποτε τρόπο απώλεια δεδομένων, η παράνομη ή αθέμιτη χρήση τους, καθώς και η άνευ εξουσιοδοτήσεως πρόσβαση σε αυτά.

 

 1. Σκοπός και διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε θα τύχουν επεξεργασίας για τους κατωτέρω σκοπούς:

(α) για το σκοπό των επαγγελματικών συναντήσεων και της συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και λοιπές εκδηλώσεις.

(β) για το σκοπό της εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε στάδιο πριν τη διενέργεια εμπορικής συναλλαγής.

(γ) για το σκοπό της τιμολόγησης, της καταχώρησης των παραγγελιών στα συστήματα της εταιρείας, καθώς και της συμφωνίας και της διενέργειας πληρωμών.

(δ) για το σκοπό της πρόσληψης εργαζομένων, της διαχείρισης των αδειών και αποχωρήσεων, της εκτέλεσης της μισθοδοσίας των εργαζομένων και συνεργατών της Εταιρείας, της ανάρτησης στο διαδίκτυο φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων των εργαζομένων και συνεργατών της εταιρείας, καθώς και για την τυχόν παροχή σε αυτούς ιδιωτικής ασφάλισης, αλλά και την μετάδοση των δεδομένων τους στον ιατρό της Εταιρείας.

 

Η Εταιρεία θα συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται μόνο εκείνα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι τα ελάχιστα και απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας.

 

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα είναι τόσο αυτοματοποιημένη όσο και μη αυτοματοποιημένη με τη διατήρηση φυσικού αρχείου.

 

 1. Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ένα πρόσωπο από τα οποία μπορεί να ταυτοποιηθεί το εν λόγω πρόσωπο.  Στην έννοια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν περιλαμβάνονται τυχόν ανωνυμοποιημένα δεδομένα από τα οποία δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου.

 

Δυνάμει των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας, όπως τους περιγράψαμε υπό -1, μπορεί να συλλέξουμε και επεξεργαστούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα  τα οποία έχουμε ενδεικτικά κατηγοριοποιήσει ως εξής:

 

(α) για το σκοπό των επαγγελματικών συναντήσεων και της συμμετοχής σε σεμινάρια, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις συλλέγουμε τα εξής στοιχεία: επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο, έδρα, διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό, τηλέφωνο κινητό, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

(β) για το σκοπό της εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε στάδιο πριν τη διενέργεια εμπορικής συναλλαγής συλλέγουμε τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, εταιρεία, θέση εργασίας στην εταιρεία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου.

(γ) για το σκοπό της τιμολόγησης, καταχώρησης των παραγγελιών στα συστήματα της Εταιρείας, καθώς και της συμφωνίας και της διενέργειας πληρωμών τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, στοιχεία τιμολόγησης, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Δ.Ο.Υ., στοιχεία πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας, τραπεζικός λογαριασμός, στοιχεία δικαιούχου τραπεζικού λογαριασμού.

(δ) για το σκοπό της πρόσληψης εργαζομένων, της διαχείρισης αδειών, απολύσεων και οικειοθελών αποχωρήσεων, της εκτέλεσης μισθοδοσίας των εργαζομένων και συνεργατών της Εταιρείας, της ανάρτησης φωτογραφιών και λοιπών αναγνωριστικών στοιχείων των εργαζομένων και συνεργατών στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, καθώς και για την παροχή σε αυτούς ιδιωτικής ασφάλισης, αλλά και τη μετάδοση των (ιατρικών) δεδομένων τους στον ιατρό της Εταιρείας συλλέγουμε τα στοιχεία που κάθε φορά απαιτούνται εκ της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας (όπου αυτή επιτάσσει τη συλλογή και επεξεργασία), και ενδεικτικά τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, αριθμός δελτίου ταυτότητας, διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οικογενειακή κατάσταση, σπουδές, μορφωτικό επίπεδο, επαγγελματική κατάρτιση και εξειδίκευση, προϋπηρεσία, στοιχεία προσωπικής συνέντευξης, βιογραφικό και τυχόν συστατικές επιστολές, επαγγελματική κατάρτιση και εξειδίκευση, προϋπηρεσία, ΑΜΚΑ και στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., ημερομηνία πρόσληψης, μισθός, αμοιβές και επιδόματα, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού.

 

Σε κάθε περίπτωση συλλογής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, θα τηρούμε αυτά με διαφάνεια και ακρίβεια και σύμφωνα με την αρχή της ελαχιστοποίησης. Για το σκοπό αυτό σας παρακαλούμε να μας ενημερώνετε για τυχόν αλλαγή στα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται πάντοτε στην πραγματικότητα.

 

 1. Συνέπειες μη συγκατάθεσης στην παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωτική. Σε κάθε περίπτωση, η μη παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως «υποχρεωτικά», ενδέχεται να εμποδίζει την εκ μέρους μας εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας ή την εκπλήρωση της τυχόν συμβατικής σχέσεως. Η μη παροχή των λοιπών, μη υποχρεωτικών, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε καμία περίπτωση δεν δύναται να επηρεάσει την εκ μέρους μας παροχή των υπηρεσιών.

 

 1. Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύνανται να τύχουν επεξεργασίας από φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, εγκατεστημένα εντός ή/και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δρουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας βάσει συγκεκριμένων συμβατικών υποχρεώσεων.

Περαιτέρω, η διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα γίνεται μόνο στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νομικές υποχρεώσεις, στο πλαίσιο εκτέλεσης διαταγής δημοσίων αρχών και στο πλαίσιο άσκησης από την Εταιρεία δικαιωμάτων της ενώπιον δικαστικών και διοικητικών αρχών.

 

 1. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στο πλαίσιο των συμβατικών μας υποχρεώσεων, η Εταιρεία δύναται να διαβιβάζει και κοινολογεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ρητώς συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης αυτών σε βάσεις δεδομένων τις οποίες διαχειρίζονται οντότητες οι οποίες δρουν για λογαριασμό της Εταιρείας. Η διαχείριση των βάσεων δεδομένων και η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα γίνεται πάντοτε στο πλαίσιο των τεθέντων σκοπών επεξεργασίας και σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

 1. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και ο Υπεύθυνος Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η Εταιρεία.

Ο Υπεύθυνος Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι ο Γιώργος Κούκας  και τα στοιχεία επικοινωνίας (giorgosk@xydias.gr/2105242089).

 

 

B

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία υποβάλλονται στους ανωτέρω υπό  -1- σκοπούς επεξεργασίας θα τηρούνται από την Εταιρεία για την περίοδο που κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών, μεταξύ άλλων για την ικανοποίηση οποιωνδήποτε νομικών, λογιστικών ή ενημερωτικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και για την τυχόν εκπλήρωση καθηκόντων που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον.

Όσον αφορά τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για την παροχή της συμβατικής υπηρεσίας, η Εταιρεία δύναται να συνεχίσει να αποθηκεύει αυτά τα Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως μπορεί να είναι απαραίτητο για την προστασία και διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας σε σχέση με πιθανή ευθύνη που σχετίζεται με την παροχή της Υπηρεσίας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να ανωνυμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με εσάς και να μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας, για την εξυπηρέτηση στατιστικών και ερευνητικών σκοπών, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για αόριστο χρόνο χωρίς άλλη ειδοποίηση προς εσάς.

 

 1. Τα δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Μπορείτε να ασκήσετε τα κατωτέρω δικαιώματά σας σύμφωνα και εντός των ορίων που τίθενται με τις ειδικότερες προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και συγκεκριμένα:

(1)        Το δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα Προσωπικού σας Χαρακτήρα, το οποίο σημαίνει το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε από την Εταιρεία αν τα Δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας και να έχετε πρόσβαση σε αυτά (άρθρο 15 Κανονισμού 679/2016).

(2)        Το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής (το δικαίωμα στη λήθη) σημαίνει το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών στοιχείων σας και το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας σε περίπτωση που υπάρχει έννομο συμφέρον για τη διαγραφή αυτή (άρθρα 16-17 του Κανονισμού 679/2016), με την ρητή επιφύλαξη τυχόν υπέρτερου συμφέροντος της Εταιρείας ή νόμιμης υποχρέωσης διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(3)        Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σημαίνει το δικαίωμα σας να ζητήσετε την αναστολή της επεξεργασίας όταν έχετε έννομο συμφέρον γι’ αυτό (άρθρο 18 του Κανονισμού 679/2016).

(4)        Το δικαίωμα φορητότητας σημαίνει το δικαίωμα σας να λάβετε τα Δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από τα μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμά σας να ζητήσετε να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα και σε άλλους υπευθύνους επεξεργασίας (άρθρο 20 του Κανονισμού 679/2016).

(5)        Το δικαίωμα εναντίωσης σημαίνει το δικαίωμά σας να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας όταν υπάρχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με τους όρους και προβλέψεις του άρθρου 21 του Κανονισμού 679/2016, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σας για εναντίωση στην τυχόν αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας και στην επεξεργασία αυτών για τυχόν σκοπούς εμπορικής προώθησης.

(6)        Το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας εντός των ορίων και προβλέψεων της νομοθεσίας.

(7)        Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

Τα δικαιώματα αυτά μπορείτε να τα ασκήσετε αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην διεύθυνση Σολωμού 65 Αθήνα TK 10432 ή ηλεκτρονικό μήνυμα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων giorgosk@xydias.gr .

Δεν θα χρειαστεί να καταβάλλετε τέλη για να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα ή για να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας. Ωστόσο, ενδέχεται να σας επιβάλουμε ένα εύλογο τέλος στην περίπτωση που το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του. Επίσης, σε μία τέτοια περίπτωση ενδέχεται να αρνηθούμε να απαντήσουμε στο εν λόγω αίτημά σας.

Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκρίνεται στα ως άνω αιτήματά σας εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή τους. Σε κάθε περίπτωση, αν λόγω της πολυπλοκότητας ή του όγκου των αιτημάτων σας απαιτηθεί μεγαλύτερος χρόνος θα σας ενημερώσουμε σχετικώς.

 

 1. Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε, έχουμε λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Στο πλαίσιο αυτό, ελέγχουμε τακτικά τα συστήματα ασφαλείας μας και περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στους προστηθέντες και εξουσιοδοτημένους οι οποίοι χρειάζεται να λάβουν γνώση των δεδομένων αυτών και οι οποίοι δεσμεύονται ρητώς για την τήρηση αυτών των δεδομένων ως αυστηρά εμπιστευτικών.

 

 1. Αποτύπωση σκοπών επεξεργασίας και διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου στην ιδιωτικότητα

Η Εταιρεία έχει αποτυπώσει τους σκοπούς επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο Μητρώο Δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Το Μητρώο Δραστηριοτήτων αποτυπώνει κατ’ ελάχιστον τις εξής πληροφορίες:

 • Τους σκοπούς επεξεργασίας
 • Περιγραφή των κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων και των κατηγοριών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 • Τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους γνωστοποιούνται ή τυχόν θα γνωστοποιηθούν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα
 • Όπου είναι δυνατό, τις προθεσμίες τήρησης και διαγραφής των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 • Κατά το μέτρο που είναι δυνατό, περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 32 του Κανονισμού 679/2019.

Επί τη βάσει του εν λόγω Μητρώου, όπως περιοδικώς θα επικαιροποιείται, η Εταιρεία αναλαμβάνει να εκπονεί περιοδικές εκτιμήσεις αντικτύπου των ως άνω επεξεργασιών και των τυχόν περιστατικών παραβίασης στα υποκείμενα των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

 1. Εκτελούντες την Επεξεργασία

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί Εκτελούντες την Επεξεργασία οι οποίοι παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των υποκειμένων αυτών των Δεδομένων. Συμβάλλονται δε με την Εταιρεία και δεσμεύονται ρητώς για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού σας Χαρακτήρα μέσω συμβάσεως ή άλλης νομικής πράξεως η οποία ορίζει το αντικείμενο και τη διάρκεια της επεξεργασίας, τη φύση και το σκοπό επεξεργασίας, καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Εκτελούντος την Επεξεργασία.

 

 1. Μετατροπές

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δύναται ενίοτε να τροποποιηθεί. Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλουμε ή τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας μας και ειδικά προτού προβείτε σε παροχή τυχόν νέων προσωπικών δεδομένων.

 

 1. Επικοινωνία

Εάν έχετε τις οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων προσωπικού σας χαρακτήρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα info@xydias.gr και θα προβούμε σε κάθε δυνατή προσπάθεια να δώσουμε απάντηση στις ερωτήσεις σας.

 

14. Πολιτική Cookies 

Ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies για να ενημερωθείτε για την χρήση cookies σε αυτόν τον ιστότοπο.

Font Resize